Algemene en leveringsvoorwaarden (2)

 

Algemene & Leveringsvoorwaarden www.speltmeelkopen.nl

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor producten van Speltmeelkopen.nl, die door gebruikmaking
van de online winkel  www.speltmeelkopen.nl  worden besteld en  worden geleverd.
Productomschrijvingen zijn te vinden op www.speltmeelkopen.nl


Gegevens van de onderneming
Naam: Speltmeelkopen.nl 
Vestigingsadres: Zilkerduinweg 123, 2219 AJ DE ZILK,
( +31 (0) 252 522 546
* Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 60919493
BTW-identificatienummer: NL072938870B02

Alle producten worden geleverd via PostNL, volgens de voor deze dienst geldende tarieven.
Klik op http://www.postnl.nl/Images/Tarievenboekje-PostNL_tcm10-12422.pdf pag.6
voor de tarieven van pakketpost.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
        overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Werkdag: maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de
        Algemene Termijnenwet.kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
        diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
        informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
        raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
        overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die
        een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
        consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
        georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met
        het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
        het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
        samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
        tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
        voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
        voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
        voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
        mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
        en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
        langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
        deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
        gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
        wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
        kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
        op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
        dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
        toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
        beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
        gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
        het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
        worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
        de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
        voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
        nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
        diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
        aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
        afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
        diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
        zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
        Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
        kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
        verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
        bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
        zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
        de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
        de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
        het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
        voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
        kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
        herstellen;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
        consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 


Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
        aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
        voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
        ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
        aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
        consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
        organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
        voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
        daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan
        zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
        voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
        van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
        gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
        te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
        of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
        opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
        a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
        kan;
        b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
        gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
        herroepingsrecht;
        c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
        d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
        gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
        e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
        meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
        eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
        beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
        opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
        ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
        aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
        zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
        beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
        maakt, zal hij het product  en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
        aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
        duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
        binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
        kenbaar maken dient de consument schriftelijk of elektronisch te doen via het bekende bezoek- of
        e-mailadres van speltmeelkopen.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
        maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
        consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
        middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
        gebruik te willen
        maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
        teruggezonden, is de koop een feit en zal de consument aan zijn betalingsverplichtingen worden
        gehouden.
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
        van redenen te ontbinden gedurende ten minste 10 werkdagen, ingaande op de dag van het
        aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
        de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
        instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
        terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
        mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
        voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
        complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
        omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
        ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
        heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
        a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
        consument;
        b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
        c. die aan bederf onderhevig zijn of een beperkte houdbaarheidsdatum hebben;


Artikel 8 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
        producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
        in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
        gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
        op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
        eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
        toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
        toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
        a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
        b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
        waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
        zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
        verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
        overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
        bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
        wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
        er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
        rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
        ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 10 werkdagen na levering
        aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
        geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
        ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
        producten voor elke individuele toepassing door de oncusment, noch voor eventuele adviezen ten
        aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
           o   De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten 
               bewerken;
           o   De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
               onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer
               en/of op de verpakking behandeld zijn;
           o   De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
               heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
               materialen.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
        en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
        verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
        zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
        uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de
        bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
        worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling
        geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
        kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
        betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
        om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
        begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
        artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
        retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
        moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
        bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 11 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
        bedragen bij bestelling te worden voldaan. Pas na ontvangst van betaling zal de afhandeling van
        de bestelling ter hand worden genomen tenzij anders met de betreffende consument
        overeengekomen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
        onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
        beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
        rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
        de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
        omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
        geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
        de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
        vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
        van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
        verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
        voor de geschillenregeling.
5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden
        tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan
        nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht
        door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
        ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van
        een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt
        dienen te worden aan de betreffende commissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
        anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
        keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
        voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
        consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
        van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
        door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
        gegevensdrager.